Hơn 10 nghìn lao động có việc làm mới

02:06 | 16/06/2017
|

6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho hơn 10.600 lao động, đạt 46,3% kế hoạch, trong đó giải quyết việc làm lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp 1.852 lao động, công nghiệp - xây dựng 5.215 lao động, dịch vụ - thương mại 2.864 lao động; xuất khẩu 710 lao động, đạt 35,5% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho hơn 10.600 lao động, đạt 46,3% kế hoạch, trong đó giải quyết việc làm lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp 1.852 lao động, công nghiệp - xây dựng 5.215 lao động, dịch vụ - thương mại 2.864 lao động; xuất khẩu 710 lao động, đạt 35,5% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Để hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thời gian tới, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm theo tinh thần Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hoàn thiện Đề án đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh chương trình xuất khẩu lao động nhất là sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trần Tỉnh