Công bố bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh, bộ và quốc gia hằng năm

04:05 | 25/05/2022
|

Vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT phê duyệt đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” (gọi tắt là “Bộ chỉ số chuyển đổi số” cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia, viết tắt là DTI).


 

 

Vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT phê duyệt đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” (gọi tắt là “Bộ chỉ số chuyển đổi số” cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia, viết tắt là DTI).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Việc xây dựng Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia nhằm xác định DTI cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, tỉnh, thành phố và của quốc gia trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đế năm 2030 và Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, xây dựng DTI cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia, gồm các chỉ số chính, chỉ số thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của bộ, tỉnh và quốc gia.

Trong đó, DTI cấp quốc gia được dùng để theo dõi, đánh giá mức độ chuyển đổi số quốc gia, so sánh giữa các năm với nhau và cung cấp thông tin cho các tổ chức quốc tế thực hiện đánh giá, xếp hạng Việt Nam trong các chỉ số toàn cầu về chính phủ điện tử (EGDI), công nghệ thông tin (IDI), an toàn thông tin mạng (GCI), năng lực cạnh tranh (GCI) và đổi mới sáng tạo (GII).

Hằng năm sẽ thực hiện xác định, công bố kết quả đánh giá DTI của bộ, tỉnh, quốc gia; xác định được các thực tiễn tốt, điển hình trong quá trình chuyển đổi số của bộ, tỉnh để từ đó nhân rộng trên cả nước.

Về cấu trúc DTI gồm 3 cấp: DTI cấp tỉnh; DTI cấp bộ; DTI cấp quốc gia. DTI cấp tỉnh được cấu trúc theo 3 trụ cột chính (pillar): Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; mỗi trụ cột gồm 7 chỉ số chính (gồm 6 chỉ số chính: Nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, đô thị thông minh và thêm từng chỉ số tương ứng: Hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số)…

DTI cấp bộ đánh giá chung chỉ số chuyển đổi số của bộ để đảm bảo những tiêu chí đánh giá là tương đồng, phù hợp với đặc điểm của mỗi bộ phụ trách một trụ cột khác nhau. DTI cấp bộ gồm 6 chỉ số chính được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động.

Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 5 chỉ số chính: Nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng; nhóm chỉ số về hoạt động gồm 1 chỉ số hoạt động chuyển đổi số.

DTI cấp quốc gia gồm 24 chỉ số. Các chỉ số này thể hiện mức độ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…

Theo Đề án, khi đánh giá DTI của từng cấp sẽ có những thang điểm chuẩn, cụ thể đối với thang điểm chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh là 1.000 điểm chia cho 3 trụ cột theo tỷ lệ: 400 điểm cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số mỗi trụ cột 300 điểm. Thang điểm đánh giá của chỉ số chuyển đổi số cấp bộ là 500 điểm…

Văn Cường (theo hanoimoi.com.vn)