Đa dạng các hình thức tuyên truyền về Luật Biển

10:07 | 31/07/2014
|

Thực hiện Hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014 (từ 15/7-15/10/2014), 

Thực hiện Hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014 (từ 15/7-15/10/2014), Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển. Phối hợp và thống nhất với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: tổ chức tập huấn; treo pa-nô, áp-phích, băng-rôn; phát hành đĩa CD; lồng ghép trong các buổi biểu diễn văn nghệ...

Ngay từ tháng 5/2014, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền định kỳ 4 văn bản pháp luật: Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); Luật biển Việt Nam; Luật biên giới quốc gia và giải đáp 8 câu hỏi liên quan đến Luật Biển, đảo; phát hành 1.000 đĩa CD cho các đài Truyền thanh cơ sở, phát hành 5.000 cuốn bản tin tư pháp có nội dung tuyên truyền về Luật Biển; triển khai lồng ghép “ngày pháp luật” tại các buổi sinh hoạt chi bộ tại 2.300 chi bộ tại 9/9 huyện, thị, thành phố. Mở 41 lớp tập huấn báo cáo viên để định hướng tuyên truyền về tình hình biển Đông và Luật Biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012 cho 300 báo cáo viên pháp luật và cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành; cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã. Xây dựng chuyên mục “Hướng về biển đảo” trên Bản tin Tư pháp đăng tải tin, bài, hình ảnh, các tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Đến nay, gần 100% các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành đã triển khai truyên truyền về Luật Biển, đảo đến cán bộ, công chức, NLĐ lồng ghép trong các hội nghị hoặc qua hình thức tọa đàm, tập huấn. Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, công tác tuyên truyền bước đầu đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận, được sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ lão thành và cán bộ hưu trí. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tụ tập đông người nào, cán bộ và nhân dân trong tỉnh tin tưởng vào đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tình hình AN-QP được giữ vững.

Trong đợt cao điểm tuyên truyền về biển, đảo (15/7-15/10), Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng, tăng cường mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ pháp chế, báo cáo viên, tuyên truyền viên; mở rộng đối tượng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về Luật Biển, đảo.

Kim Ngân