Công an tỉnh: Nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính

09:10 | 02/10/2018
|

Để các quy định về thủ tục hành chính đảm bảo tính khả thi, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) đóng một vai trò rất quan trọng.

Để các quy định về thủ tục hành chính đảm bảo tính khả thi, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) đóng một vai trò rất quan trọng. Trong những năm qua, Công an tỉnh là một trong những đơn vị làm tốt nhiệm vụ này.

Công dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Công an thành phố Phúc Yên

Ngay từ đầu năm, ngành đã ban hành nhiều kế hoạch quan trọng như: Kế hoạch KSTTHC, Kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2018; giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công qua đánh giá 6 nội dung của chỉ số PAPI; Kế hoạch thực hiện chỉ số thiết chế pháp lý về ANTT trong toàn lực lượng Công an tỉnh, nhằm thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

Để việc triển khai đạt hiệu quả, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã cho kiện toàn BCĐ và Tổ giúp việc thực hiện Đề án CCHC giai đoạn 2015-2020 trong Công an tỉnh. Đồng thời, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, đưa ra giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo. Chủ động nghiên cứu các cơ chế, chính sách của Trung ương và thực tiễn của địa phương để đề xuất các giải pháp triển khai có hiệu quả đề án CCHC trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổ chức các hội nghị giao ban công tác CCHC để đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả CCCH trong thời gian tới.

Ngành đã tham gia ý kiến xây dựng để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp, khả thi đối với 30 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Công an, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đề nghị của các sở, ngành như: tham gia ý kiến xây dựng 2 hồ sơ xây dựng dự án luật; 9 dự thảo luật sửa đổi, bổ sung; 4 dự thảo nghị định; 6 quyết định của UBND tỉnh…; rà soát, kiểm tra đối với nhiều văn bản QPPL trong quá trình sơ kết, tổng kết việc thực hiện, qua đó có nhiều kiến nghị, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đánh giá, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giải quyết TTHC; kiểm soát và nâng cao chất lượng các quy định về TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước về ANTT của Công an tỉnh, thông qua việc rà soát, đánh giá tác động của các quy định về TTHC theo 4 tiêu chí: Sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính hiệu quả; thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công an để có những đề xuất, điều chỉnh hợp lý.

Trong năm 2018, ngành đã thực hiện rà soát TTHC cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề; thực hiện rà soát tính chi phí tuân thủ của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện TTHC…

Bên cạnh công tác tuyên truyền về KSTTHC, CCHC được đẩy mạnh, Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các TTHC tại các bộ phận thường trực tiếp công dân theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức theo đúng quy định, không tự đặt ra các yêu cầu, điều kiện, hồ sơ trái với quyết định công bố của Bộ Công an; công khai các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý trên cơ sở dữ liệu về TTHC; tham gia trả lời tại cổng thông tin đối thoại doanh nghiệp, chính quyền của UBND tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện TTHC. Nhờ đó, trong năm 2017 và 9 tháng năm 2018, Công an tỉnh đã thực hiện giải quyết các TTHC đúng và sớm hẹn đối với 100% các yêu cầu của công dân.

Đáng chú ý, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tập thể, cá nhân đến giải quyết các TTHC, Công an tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh trả kết quả giải quyết các thủ tục cấp CMND, cấp hộ chiếu phổ thông; áp dụng việc xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo thủ tục rút gọn. Mặt khác, qua rà soát đã đề xuất bổ sung đưa 9 TTHC thuộc 4 lĩnh vực thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Có thể khẳng định, chất lượng các nội dung CCHC trong lực lượng Công an tỉnh đã được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở các mặt: giảm thiểu các thủ tục rườm rà, không cần thiết; tổ chức bộ máy hành chính được sắp xếp tinh gọn, phù hợp, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực công tác của CB,CS đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Bài, ảnh: Khánh Linh