Bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, năm 2017

04:08 | 29/08/2017
|

Ngày 29/8/2017, Hội đồng GDQP&AN tỉnh tổ chức bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3, năm 2017.


Ngày 29/8/2017, Hội đồng GDQP&AN tỉnh tổ chức bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3, năm 2017.

Trong 9 ngày học tập (từ 21-29/8/2017), học viên được nghiên cứu 8 chuyên đề có tính khái quát cao; nội dung tập trung vào các quan điểm, đường lối quân sự của Đảng; về xây dựng khu vực phòng thủ; quản lý Nhà nước về QP-AN; kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với QP-AN trong tình hình mới. Đội ngũ giáo viên đã làm rõ từng vấn đề, phân tích sâu, có dẫn chứng, chứng minh giúp học viên dễ tiếp thu. Các học viên tập trung lắng nghe, ghi chép bài kết hợp với nghiên cứu tài liệu để làm sáng tỏ nhiều vấn đề mới; từ đó, nâng cao nhận thức về tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng đối với nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới hiện nay.

Kết quả học tập, 100% học viên được cấp Giấy chứng nhận Hoàn thành Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3; trong đó, 41,26% học viên đạt loại giỏi, 58,74% học viên đạt loại khá…

Nguyên Anh